Đại cương khoa học quản lí

Trình độ: 
Đại học
Số tín chỉ: 
2
Giảng viên phụ trách: 
Nguyễn Thành Nhân
Ngành QLGD: 
Cơ sở ngành
Bắt buộc
Ngành TLGD: 
Cơ sở ngành
Tự chọn
Nội dung môn học: 

Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về khoa học quản lý và sự cần thiết của họat động quản lý theo khoa học. Nội dung môn học bao gồm những tri thức về khái niệm, chức năng, nguyên tắc, phương pháp quản lý; đối tượng , nhiệm vụ và vai trò của khoa học quản lý trong thực tiễn; những vấn đề lý luận về thông tin trong quản lý, cơ cấu tổ chức quản lý, quyết định quản lý, lao động quản lý và những vần đề về công tác cán bộ.
 

Mục tiêu môn học: 

* Về kiến thức:
-         Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi về khoa học quản lý;
-         Giúp cho người học có cơ sở, điều kiện thuận lợi ban đầu để nghiên cứu, học tập tốt những khoa học quản lý chuyên ngành sau này.
* Về kỹ năng:
-         Trên cơ sở nắm được hệ thống những nguyên tắc, phương pháp, kỹ năng quản lý (về mặt lý luận) bước đầu giúp sinh viên có khả năng quan sát, nhận xét, đánh giá các mô hình quản lý cụ thể trong thực tiễn;
-         Hình thành cho sinh viên khả năng vận dụng những tri thức đại cương về khoa học quản lý trong quá trình học tập các môn chuyên ngành cũng như trong công tác thực tế sau này của mình.
* Về thái độ, hành vi:
-         Giúp cho sinh viên có được ý thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác quản lý, tổ chức trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống;
-         Bước đầu giúp người học có thái độ tích cực và hành vi phù hợp được thể hiện thông qua vai trò, nhiệm vụ của cá nhân đối với các mối quan hệ đa dạng (chẳng hạn như mối quan hệ công việc và mối quan hệ tâm lý) trong lĩnh vực công tác cũng như trong nghề nghiệp sau này.
 

Điều kiện tiên quyết: 

Sinh viên có kiến thức về Tâm lý học Đại cương, GDH đại cương.
 
 

Hình thức đánh giá: 

- Kiểm tra giữa kỳ: 20%
- Thi hết môn: 60%
- Điểm thực hành (làm bài tập nghiên cứu/thảo luận/thuyết trình): 20%
 

Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu chính:
1- NGUYỄN VĂN BÌNH (chủ biên): Khoa Học Tổ Chức Quản Lý, Nxb. Thống kê, 1999.
2- HAROLD KOONTZ, CYRIL ODONNELL, HEINZ WEIHRICH: Những vấn đề cốt yếu của quản lý, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2004.
3- ĐẶNG NGỌC LỢI (chủ biên): Giáo Trình Khoa Học Quản Lý,Nxb. Chính trị quốc gia, 2003.
4- ĐỖ HOÀNG TOÀN (Chủ biên): Khoa Học Quản Lý-t1,2, Nxb. Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2000.
 
Tài liệu tham khảo:
1- ĐẶNG QUỐC BẢO (tổng thuật): Tổ Chức và Quản Lý- Từ một số cách tiếp cận, Hà Nội 1999.
2- MARLENCE CAROSSELLI: Các Kỹ Năng Lãnh Đạo Dành Cho Nhà Quản Trị, Nxb. Thống kê, 2004.
3- JOE JOHNSON: Thuật Lãnh Đạo Nhóm, Nxb. Trẻ, 2004.
4- GRAHAM HOUSTON: Cẩm Nang Xây Dựng Ê- kíp Làm Việc, Nxb. Trẻ, 2003.
5- PHẠM MINH HẠC: Phát triển giáo dục, phát triển con người phục vụ phát triển kinh tế xã hội, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1996.