Giáo dục học so sánh

Trình độ: 
Đại học
Số tín chỉ: 
2
Giảng viên phụ trách: 
PGS. TS. Phạm Lan Hương
Ngành QLGD: 
Chuyên ngành
Bắt buộc
Ngành TLGD: 
Chuyên ngành
Tự chọn
Nội dung môn học: 

 
Học phần gồm 7 chương được thiết kế bao gồm hoạt động thuyết giảng của giảng viên mang tính giới thiệu và hoạt động thảo luận, tự tìm kiếm tri thức của sinh viên. Học phần mang tính chất giới thiệu mục đích, nhiệm vụ, đối tượng của GDH so sánh; tình hình giáo dục Việt Nam; tình hình giáo dục trên thế giới; nền giáo dục của một số nước tiêu biểu; giáo dục trong xu thế toàn cầu hóa; so sánh nền giáo dục của các nước trên một số bình diện.

Mục tiêu môn học: 

6.1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận giáo dục so sánh
6.2. Trang bị cho sinh viên một số kỹ năng ban đầu của kỹ thuật so sánh về giáo dục.
6.3. Ứng dụng vào so sánh một số nền giáo dục theo một bình diện nhất định.
6.4. Vận dụng có chọn lọc các qui luật và đặc thù của quá trình xây dựng, phát triển giáo dục của một số nước vào thực tiễn quản lý giáo dục Việt Nam.

Điều kiện tiên quyết: 

Sinh viên có kiến thức về giáo dục học đại cương, lý luận dạy học, lý luận giáo dục, lịch sử giáo dục Việt Nam, lịch sử giáo dục thế giới và phương pháp nghiên cứu KHGD

Hình thức đánh giá: 

1.Tiêu chuẩn đánh giá:
§Dự lớp, thảo luận, đóng góp ý kiến: 20%
§Xêmina: 20%
§Bài thi/Tiểu luận: 60%
2.Thang điểm.
Thang điểm 10

Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu học tập và tham khảo
1. Nguyễn Tiến Đạt (2006), kinh nghiệm và thành tựu phát triển giáo dục và đào tạo trên thế giới (Tập 1+2), NXB Giáo dục
2. Ngô Hào Hiệp (1994), Tổng quan về giáo dục Châu Á (Tổng luận phân tích)
3. Phạm Lan Hương (2006), Giáo dục quốc tế -một vài tư liệu và so sánh, NXB ĐH Quốc gia TPHCM
4. Phạm Minh Hạc (2002), Giáo dục thế giới đi vào thế kỉ XXI, NXB Chính trị Quốc gia
5. Viện nghiên cứu phát triển giáo dục (1999), Cải cách giáo dục ở Hàn Quốc, NXB Giáo dục
6. Patricia K.Kubow-Paul R. Fossum, Comparative Education-Exploring Issues in International context, Upper Saddle River, New Jersey Columbus.
7. Y.K. Sharma (2004), Comparative Education, Kanishka publishers
8. Tạp chí Giáo dục quốc tế, Viện Nghiên cứu giáo dục – ĐHSP Tp.HCM
9. Tạp chí Phát triển Giáo dục, Viện Chiến lược và chương trình giáo dục