Tâm lý học quản lý

Trình độ: 
Đại học
Số tín chỉ: 
3
Giảng viên phụ trách: 
Kim Thị Dung
Ngành QLGD: 
Chuyên ngành
Bắt buộc
Ngành TLGD: 
Chuyên ngành
Nội dung môn học: 

 

Chương I: Khái quát chung

I. Khái niệm chung:
1. Tâm lý quản lý là gì?
2. Bản chất của tâm lý quản lý
II. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý
III. Vài nét về lịch sử của tâm lý học quản lý:
Chương II: những hiện tượng tâm lý cơ bản của người làm công tác quản lý
            I. Nhân cách quản lý:
            1. Đạo đức quản lý
            2. Năng lực và kỹ năng quản lý
            3. Động cơ và tâm thế quản lý
II. Uy tín của người quản lý ( lãnh đạo ):
1.      Khái niệm uy tín
2.      Các lọai uy tín:
3.      Những hiện tượng tâm lý cơ bản tạo nên uy tín:
III. Phong cách quản lý:
1.      Khái niệm về phong cách
2.      Các kiểu phong cách quản lý cơ bản
3.      Vấn đề đổi mới phong cách quản lý
IV. Quyết định quản lý:
1. Khái niệm
2. Các giai đoạn của quá trình ra quyết định
V. Giao tiếp trong quản lý
1. Khái niệm về giao tiếp quản lý
2. Các hình thức giao tiếp quản lý

 

 

 

Mục tiêu môn học: 

-         Hiểu và nắm được các hiện tượng tâm lý cơ bản của người làm công tác quản lý ( lãnh đạo ).
-         Vận dụng hiểu biết tâm lý vào cuộc sống nói chung và công tác quản lý ( lãnh đạo ) nói riêng.

Điều kiện tiên quyết: 

Sinh viên đã nghiên cứu: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học giao tiếp.

Hình thức đánh giá: 

Thang điểm: 10
-         Kiểm tra giữa kỳ: 30%
-         Kiểm tra cuối kỳ: 70%

Tài liệu tham khảo: 

-         Tâm lý học quản lý, PTS. Phạm Đình Chỉnh, Phạm Ngọc Uyển Trường ĐH Tổng hợp hà Nội, 1994
-         Giáo trình Tâm lý học quản lý, Trường ĐH tổng hợp Hà Nội, 1994
-         Tâm lý học quản lý kinh doanh – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2004
-         Tâm lý lãnh đạo và quản lý, Nguyễn Phúc An, NXB Trẻ